ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

กระทู้รวบรวมคำไวพจน์

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7109
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
กระทู้รวบรวมคำไวพจน์
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 08:54:04 AM »

กระทู้รวบรวมคำไวพจน์

เนื่องจากเว็บเรามีนักเขียนเยอะ นานะจังเลยขอรวบรวมคำไวพจน์ที่พอจะหาได้ มาลงไว้เผื่อเป็นประโยชน์นะคะ

ขอบคุณคำไวพจน์ จากทุกแหล่งที่มาค่ะพระอาทิตย์

ศูร สุร สุรีย์ สุริยะ สุริยา สุริยง สุริยน สุริยัน สุริเยศ สุริโย สุริเยนทร์ สูรย สูร สูรยาทิตย์ สุริยมณฑล สุริยเทพ รวิ รวี รพิ รพี รำไพ รวีวร ทินกร ทินสิริ ทินกฤต ทิวากร ทิพากร อุษณกร อุษณรูจี อุษณรัศมี อสรา อุสรา อังศุธร อังศุมาลี  อักกะ อักก์ ภากร ภาณุ ภาณุมาศ ภาณุวัฒน์ ภาวิลาศ ภาสกร หะรี มะตาหะรี วิภาวัส วิภากร อาภากร รังสิมา รังสิมันตุ์ ตะวัน ตาวัน อาทิตย กลินท์ ไถง พันแสง สหัสรังสี ศตรัศมี จาตุรนต์รัศมี ตรีโลเกศ นภเกตน์ นิพนาถ นีธรา ทยุมณี ทิพามณี โค จิตราจิส วิวัสวาน ดรณิ ดบัน ตโมนุท วัตรภู สาวิตร


พระจันทร์

จันท์ จันทร จันทร์ จันทรา จันทรพิมพ์ จันทรมณฑล จันทรวลัย รชนีกร รัชนีกร รชนิศ รัตติกร ศศิ ศศิน ศศิธร ศศธร ศศิมณฑล ศศี ศศพินธุ์ ศศลักษณ์ บุหลัน โคมรัตติกาล มนทกานติ มา มาส สุมา สุมะ โสม สิตางศุ์ สีตลรัศมี ศีตภา นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน์ ราตริมณิ ราตริมณี วราลี ศุภรางศุ์ เดือน แข แขวลัย แถง กิระณา พิธุ วิธุ วิธู อินทุ ปักษธร ปักษาธร ตโมนุท ตโมหร บรรพวิบัท ศีตกิรณะ ศีตภาณุ ศีตมรีจิ มฤคางกะ เขน ชุณห์ โค โทษากร โทษรมณ์ สวรรคบดี อุทุราชา กลา กลาพิมพ์ กลาแถง

credit : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/02/K7546770/K7546770.html

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7109
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: กระทู้รวบรวมคำไวพจน์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 09:07:59 AM »
คำไวพจน์
       
คำไวพจน์ (การหลากคำ) 

-นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม ๒๕๔๒ หน้า ๑๐๙๑)


credit  : http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=478536#ixzz21JS8YKPt


๑ พระอาทิตย์

ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันตุ์ , รังสิมา , รำไพ ,
                 


๒. พระจันทร์
แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี


๓. ท้องฟ้า
-          อัมพร , คัคนานต์ , นภาลัย , โพยม , นภางค์ , ทิฆัมพร , เวหา , หาว , เวหาส


๔. แผ่นดิน
ธรณี , ปฐพี , ธาตรี , ธรา , หล้า , เมทินี , ภูมิ , ภพ , พสุธา , ธาษตรี , โลกธาตุ , ภูวดล, พิภพ , พสุธาดล , ปัถพี ,ปฐวี , ปฐพี , ธราดล , ภูตลา , พสุนทรา , มหิ , พสุมดี , ธรณิน
                 

๕. ภูเขา
คีรี , สิงขร , บรรพต , ไศล , ศิขริน , สิงขร , พนม , ภู , ภูผา


๖. ป่า
ไพร , พง , ดง , อรัญ , พนา ,ชัฏ , เถื่อน , พนัส , ไพรวัน, พงพี, พงไพร, ไพรสัณฑ์, พนาดร , พนาลี , พนาวัน, อรัญญิก


๗. พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระสัพพัญญู , พระโลกนาถ , พระสุคต ,พระผู้มีพระภาคเจ้า , พระสมณโคดม , พระศากยมุนี พระธรรมราช , พระชินสีห์ , พระทศญาณ , มารชิต , โลกชิต , พระทศพลญาณ , พระตถาคต , พระชินวร , ชินศรี


๘. ทองคำ
สุวรรณ , สุพรรณ , เหม , กนก , มาศ , อุไร , จารุ , ตปนียะ , กาญจน์


๙. เงิน
รัชตะ , รัชฎา , ปรัก , หิรัญ , รชต


๑๐. น้ำ

อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ์๑๑. ไฟ
อัคคี , เตโช ,เพลิง ,อัคนี ,บาพก , กูณฑ์ , ปราพก
           

๑๒. ลม
วาโย , มาลุต,ปรัวน,พระพาย
         

๑๓. เมือง
บุรี , ธานี, นคร, ปุระ, กรุง , ธานินทร์, นครินทร์ , นคเรศ, บุรินทร์,พารา , กรุง , นครา
   
 
๑๔. ผู้หญิง
นงเยาว์ , โฉมตรู , พธู , นงราม , สมร , กัลยา , สตรี ,อิตถี ,นารี, กามินี, พธู ,อรไท , แก้วตา, ดวงสมร, นงคราญ ,นงพะงา ,บังอร, สายสมร, อนงค์, อิสตรี , กัญญา ,กันยา , กัลยาณี ,ดรุณี ,นงเยาว์ , นงลักษณ์ , มารศรี ,วนิดา, ยุพเยาว์, ยุพเรศ, ยุพดี , ยุพา , ยุพิน , ยุวดี, เยาวเรศ , เยาวลักษณ์ ,สุดา ,พนิดา ,นงราม , นุช , แน่งน้อย , นาเรศ , นาฏ , ยุวดี
   

๑๕. พระเจ้าแผ่นดิน
ประมุข, กษัตริย์, กษัตรา, กษัตรีย์ , กษัตราธิราช,พระมหากษัตริย์, กษัตริยราช,กษิตร, กษิตลบดี,ขัตติยะ,ขัตติยา, พระราชาธิราช, ราชา, ภูมิบดี, มหิบดี, มหิบาล, มหิบาล, มหิป, นเรศ, นเรศวร, นเรศูร, นเรนทรสูร, นเรนทร์, นโรดม, มหิศร, มหิศวร ,มเหศ, มเหศวร, นริศร, มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช้) , บรมพิตร, ภูวนาถ, ภูวไนย, ภูวเนตร, ภูธร, ภูธเรศวร, ภูเบศ, ภูบาล, ภูบดี, ภูเบนทร์, ภูเบศวร, นริศวร, นราธิป, นฤเทพ, นฤบดี, นรราช, นฤเบศ, นรังสรรค์, นรินทร์, ภูธเรศ, จักรี, จักริน, บพิตร, ภูมินทร์, ภูมิธร, ภูมินาถ , บดินทร์
           
           
๑๖. ดอกไม้
บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์
   
   
๑๗. พระอิศวร
ตรีโลกนาถ , ศิวะ, ศุลี, มหาเทพ , ปศุบดี , มเหศวร,จันทรเศขร ,ภูเตศวร , ศังกร , อโฆระ, สยมภู
 
           
๑๘. พระพรหม
จัตุพักตร์, นิรทรุหิณ , พระทรงหงส์, วิธาดา , ธาดา, กมลาสน์, สรษดา, ปรชาบดี,  วิธิ, เวธาส,  อทิกวี,  สนัต,  ชาตริ ,วิชาตริ,  ปิตามหะ,  ทรุหิณ-สราษฎริ ,โลเกศ


๑๙. พระสุรัสวดี
วัค ,วัคเทวี, วาคิสวารี, ภารตี ,วาณี, สาวิตรี,สรัสวดี , สรัสวติ , สรสวติ
 
                   
๒๐. พระวิษณุ
กฤษณะ , ไวกูณฐ์ , ไกษพ , มาธพ ,สวภู , ศางดี ,ไตรวิกรม ,จักรปาณี , พระกฤษณ์ , พระนารายณ์ ,        ปัญจายุทธ, ชลศายิน
 
                   
๒๑. พระอินทร์
โกสีย์ , โกษี , อินทรา , มรุตวาน , เทพาธิบดี , อมรินทร์ , วชิราวุธ , อมเรศวร ,วัชรินทร์ ,สหัสโยนี ,วชิรปาณี ,สหัสนัยน์ , เพชรปราณี , สักกะ , โกสินทร์ ,มัฆวาน, สุชัมบดี
 

๒๒. พระอุมาเทวี
กาตยายนี , เคารี , ไหมวดี , ภวาณี , รุทธานี , จัณฑี ,นางกาลี , นางปาราวตี ,พระนางเหมวดี พระนางสยามา , พระจัณฑิกา พระไภรพี ,พระชคินมาตา , ปารพตี
 

๒๓. พญาครุฑ
กาศยป , ไวนเตยะ , สุวรรณกาย , นาคานตกะ , ปันนคนาสน์ , เวนไตย , ขเดศวร , สุบรรณ , วิษณุรถ ,นาคานดก , ขนบคาศน์

                   
๒๔. เทวดา
อมร , เทพ , สุร , เทพยดา ,นิรชร , เทพ , เทวินทร์, อมร, สุรารักษ์ ,แมน, เทวเ, เทวัญ ,เทวา , ไตรทศ , ปรวาณ
                     

๒๕. นางฟ้า
อัจฉรา , อัปสร , รัมภา , เทพธิดา , เทวี
                 
                   
๒๖. นก
สกุณา , ปักษา , สุโนก , วิหค , ทิชากร , ศกุนต์ , ทวิช, บุหรง, สกุณ , สกุณี, ทวิชาชาติ , ปักษิน
   
                 
๒๗. ช้าง
หัสดี , กุญชร , คช , กรี ,คชินทร์ ,คชาธาร , หัตถี ,คเชนทร์ ,หัสดินทร์ ,กรินทร์ ,ไอยรา ,สาร ,วารณ ,คชา ,พลาย
 
 

๒๘. ม้า
พาชี , สินธพ, อาชาไนย, ไหย ,อัศว ,แสะ , ดุรงค์, มโนมัย , อาชา , อัศวะ , มะเมีย , อัสสะ , อัสดร
 

๒๙. ปลา

มัจฉา , มัสยา , มัจฉาชาติ , มิต , ชลจร , วารีชาติ , อัมพุชา , มีน , มีนา ,  ปุถุโลม

 
๓๐. เสือ
พยัคฆา , ศารทูล , พาฬ , พยัคฆ์ ,ขาล
 
         
๓๑.  วัว
พฤษภ , อสุภ , ฉลู
 
         
๓๒. ควาย
มหิงสา, มหิงส์ , กาสร , กระบือ , ทุย , ปละ, โทน, ธนู ,  เขาเกก
 
 
๓๓. ลิง
กบิล, กปิ  ,กระบี่  ,กัง  ,พานร ,พานรินทร์ ,วานร, วานรินทร์, สวา , แสม , เสน ,วอก


               
๓๔. เต่า
กระ , กัศยป , กุระมะ, จริว, จะละเม็ด , จิตรจุล


 
๓๕. นกยูง
กระโงก , มยุรา , มยุระ , มยุเรศ ,มยุรี , มยูร , โมรี , โมเรศ


 
๓๖. จระเข้
กุมภา , กุมภิล , กุมภีล์ , ตะโขง ,ไอ้เคี้ยง , ตะเข้ ,  แร้ 
๓๗. ราชสีห์
ไกรสีห์ , ไกรสร , นฤเคนทร์ , สีหราช, เกสรี๓๘. ศัตรู
ปรปักษ์ , เวรี, ไพรี, ปัจจามิตร , ริปู , อริ, ดัสกร


 
๓๙. แม่
มารดา , มาตา , มาตุ , มารดร ,ชนนี , ชเนตตี , นนทลี


 
๔๐. พ่อ
บิดา , ชนก, ปิตุรงค์ , บิดร, ปิตุ๔๑. สวรรค์
ไตรทิพย์ , สรวง , ไตรทศาลัย , สุราลัย ,สุริยโลก , ศิวโลก , สุขาวดี , สุคติ , เทวโลก


 
๔๒. ดอกบัว
กช , อุบล , บงกช , นิลุบล , นิโลตบล ,นลิน , ปทุม , สัตตบรรณ , ปัทมา , บุษกร , สัตตบงกช ,จงกลนี , บุณฑริก , ปทุมา , สาโรช  , รวินท์

 
๔๓. นักปราชญ์
ธีร์, ธีระ, ปราชญ์ , เธียร, บัณฑิต , เมธ , เมธี , เมธา, ปรียา , เชาวลิต , พิชญ์


๔๔. ยักษ์
ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์


 
๔๕. คำพูด
วาจา , วจี, วัจนะ, พจนา , พากย์ , ถ้อย , วัจนา


 
๔๖. ลูกชาย
บุตร , ปรัตยา , ตนุช , โอรส , เอารส , ดนัย
๔๗. ลูกสาว
บุตรี , ธิตา , สุดา  , ทุหิตา  , ดนยา


 
๔๘. ตาย
ปรลัย , มรณะ , วายชนม์ ,วายชีพ , ดับจิต , อาสัญ , บรรลัย , มรณา , ตักษัย


 
๔๙. ใจ
กมล , มโน , มน , ดวงใจ , ดวงหทัย , ดวงแด , ฤทัย , ฤดี , หฤทัย


๕๐.สุนัข
ศวา , ศวาน , สุวาน , โสณ , หมา๕๑. แมว
มัชชาร (-ชาระ) , วิฬาร , วิฬาร์


๕๒. หมาจิ้งจอก
ศฤคาล , สฤคาล , สิงคาล


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2012, 09:18:11 AM โดย นานะจัง »

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7109
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: กระทู้รวบรวมคำไวพจน์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 09:18:36 AM »
คำไวพจน์

credit : http://writer.dek-d.com/angelhome/story/view.php?id=635571

พระพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระสัพพัญญู   พระโลกนาถ  พระสุคต   พระผู้มีพระภาคเจ้า พระสมณโคดม
พระศากยมุนี  พระธรรมราช พระชินสีห์   พระทศญาณ   มารชิต  โลกชิต  พระทศพลญาณ พระตถาคต
พระชินวร  ชินศรี
คำเปรียบเทียบ

กล  คล้าย  ครุวนา  เฉก  ฉัน   เช่น  ดั่ง  ดุจ  เทียบ   เที้ยน   เทียม   ประดุจ  ประเล่ห์  ประหนึ่ง  พ่าง  เพี้ยง   เหมือน
ราว   ราวกับ  เล่ห์  เสมือน  อุปมา  อย่าง  ปาน  เปรียบด้วย


นาม "พระศิวะ" นั้นมีความหมายถึง ความกรุณาหรือการชุบให้สะอาดใหม่ พระองค์มีพระนามมากมาย แต่ที่เด่นๆ มีความหมายที่ชัดเจนก็มีดังนี้

1. พระอิศวร หมายถึง ผู้เป็นใหญ่
2. มหาเทวะ หมายถึง มหาเทพผู้ที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นใหญ่เหนือเทพอื่นใด
3. จันทรเศขร หมายถึงผู้ที่มีรูปพระจันทร์เสี้ยวปรากฏอยู่บนหน้าผาก หรือมีปิ่นปักผมเป็นพระจันทร์
4. หริหระ หมายถึง ผู้นำไป
5. ภวะ หมายถึง ทรงเป็นเอง ทรงเกิดเอง
6. สยมภูหรือสวยมภู หมายถึง กำเนิดขึ้นเอง
7. ปรเมศวร์หรือมเหศวร หมายถึง ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุด
8. ศาทศิวะ หมายถึง พระศิวะผู้มีภารกิจอันใหญ่ยิ่ง
9. อโฆระ หมายถึง เทพผู้มีความหน้าเกรงขาม
10. อุคระวิศวนาถ หมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก
11. อันธการิ หมายถึง ผู้เป็นศัตรูของพระอันธก (โอรสของพระกัศยปะและพระแม่ทิติ)
12. ภูเบศวร์ หมายถึง ผู้ที่เป็นใหญ่ในหมู่ภูติทั้งมวล
13. รุทร หมายถึง ร้องไห้
14. ปัญจานนะ หมายถึง ผู้ที่มีใบหน้า 5 ใบหน้า
15. มหากาฬ หมายถึง ผู้ที่มีอยู่เหนือเวลาและความตาย
16. ตรีโลจนะ หมายถึง ผู้ที่มีดวงตาที่ 3
17. อิสาน หมายถึงผู้ปกครอง
18. ทิคัมพร หมายถึง ผู้ที่นุ่งห่มสีฟ้า
19. มฤตุญชัย หมายถึง ผู้ที่มีชัยชนะเหนือความตาย
20. คังคธร หมายถึง ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคงคาในเกศา
21. ภาควัต หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า
22. คิริษะ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งเขา
23. สถานุ หมายถึง ผู้ที่มีความตั้งมั่น
24. สมรหระ หมายถึง ผู้สังหารกามา
25. ศรีกัณฐะ หมายถึง ผู้ที่มีลำคองาม
26. ซางการิ

credit : http://www.reocities.com/thaiganesh/s15.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2012, 07:17:00 PM โดย นานะจัง »

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 7109
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: กระทู้รวบรวมคำไวพจน์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 03:20:07 PM »
นามพระนารายณ์มีถึงหนึ่งพันนาม แต่เราจะกล่าวถึงพระนามเพียง 108 พระนาม คือ

1.พระอันตัก คือ พระผู้ทำลาย
2.พระอวการ คือ พระผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.พระอาตมัน คือ เทพเจ้าแห่งดวงวิญญาณ
4.พระอนิลสยะปติ คือ เจ้าแห่งลม
5.พระอนล คือ เจ้าแห่งไฟ
6.พระอาขัณฑ ลัสยะปติ คือ เจ้าแห่งพระอินทร์
7. พระอรักสยะปติ คือ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
8. พระอวรรณัก คือ พระผู้ไม่มีสีสรร
9. พระอทิ คือ เทพเจ้าผู้เริ่มแรก
10.พระอทิกร คือ พระผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
11.พระอากาศกรณัม คือ เทพเจ้าแห่งอากาศธาตุ
12.พระอปาม อาตมัน คือ เทพเจ้าแห่งน้ำ
13.พระอสูรันตัก คือ พระผู้ประหารอสูร
14.พระอังคิรัส คือ เทพเจ้าฤาษีอังคิรัส
15.พระอันตระ คือ เจ้าแห่งฤาษีอัตริ
16.พระอปานสยะปะติ คือ เจ้าแห่งอปาน
17.พระอนันตะ คือ พระผู้ไม่ตาย
18.พระอนันตรูป คือ พระผู้มีรูปร่างอันมั่นคง
19.พระอริษัฏ นิหันตฤ คือ พระผู้ปราบอสูร อริษัต
20.พระอักรูระ  คือ พระผู้ไร้ความทารุณ
21.พระอหังการ คือ เทพเจ้าแห่งโลกทั้งหมด
22.พระอรถะ คือ เทพเจ้าแห่งทรัพยากร
23.พระอนิรุทร คือ เทพแห่งความงาม
24.พระอากาเศนวิหิน คือ เทพที่ไร้รูปร่าง-อากาศธาตุ
25.พระอเฆณปริวรชิต คือ พระผู้ไม่มีบาป
26.พระอถรวะ คือ เทพแห่งพระอถรวะเวท
27.พระอภีไทวัต คือ พระผู้ให้การสนับสนุนเทพทั้งหลาย
28.พระอมฤตสยะ ปรทาตฤ คือ พระผู้ประทานน้ำอมฤต
29.พระอันะปรัท คือ พระผู้ให้อาหารแก่ปวงมนุษย์
30.พระอรจิส คือ เทพเจ้าแห่งความสดชื่น
31.พระบาลจันทรนิภะ คือ พระผู้สว่างด้วยแสงพระจันทร์
32.พระบาล คือ พระผู้ให้การเลี้ยงดู
33.พระบัลภัทร คือ พระบัลราม
34.พระพลาธิป คือ พระผู้มีอำนาจสูงสุด
35.พระพลิพันธนักฤต คือ พระผู้ประหารอสูรพลี
36.พระพลาธาร คือ เจ้าแห่งความแข็งแกร่ง
37.พระพฤหัทวีร คือ นักรบผู้ยิ่งใหญ่
38.พระภูตานาม อาตมัน คือ เทพแห่งธาตุทั้งหลาย
39.พระพุทเธช อาตมัน คือ พระวิญญาณแก่ความฉลาด
40.พระพรหม อาตมัน คือ พระวิญญาณแห่งพระพรหม
41.พระพัฑวามุข คือ พระผู้มีไฟแห่งการทำลายล้างในปาก
42.พระภฤคุ คือ เทพแห่งฤาษีภฤค
43.พระพฤหัชจรวัส คือ พระผู้ใบหูอันใหญ่โต
44.พระภราชิษณุ คือ เทพแห่งความยิ่งใหญ่
45.พระภาสกราน ตวินาศัน คือ พระผู้ประหารอสูรภาสกรานตะ
46.พระภัคหะ คือ พระผู้ทำลายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
47.พระภัควาน คือ เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
48.พระภานุ คือ พระสุริยะเทพ
49.พระภักตสตุตะ คือ เทพเจ้าที่เป็นที่เคารพแห่งนักพรต
50.พระพุทธะ คือ พระผู้มีญาณอันยิ่งใหญ่
51.พระเภษัช คือ เทพเจ้าแห่งยา
52.พระพลาธยักษะ คือ เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์
53.พระพรหมณัชกโษภัก คือ พระผู้ก่อกวนพระพรหม
54.พระภาวะ คือ เทพแห่งความปรารถนาที่ดี
55.พระภาวะยะ คือ เทพแห่งความคิดเห็น
56.พระภวะนาคัน คือ พระผู้ทำลายการเกิด
57.พระพฤหัทภานุ คือ พระผู้มีรัศมีอันยาว
58.พระพหุบาตร คือ พระผู้มีบาตมาก
59.พระพลิน คือ พระผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
60.พระพรหมจาริน คือ เทพแห่งนักศึกษา
61.พระภิกษุก คือ เทพแห่งภิขาจาร
62.พระพราหมัน คือ เจ้าแห่งวรรณะพราหมณ์
63.พระพลัม คือ เทพแห่งความแข็งแรง
64.พระภุวนานาม นิยามัก คือ พระผู้ปกป้องคุ้มครองจักรวาล
65.พระโภกตฤ คือ พระผู้ประทานความร่าเริงเบิกบาน
66.พระภูมา คือ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์
67.พระภารัต คือ เทพแห่งแสงสว่าง
68.พระจันทร์สัชเศรษฐปติ คือ เทพเจ้ายิ่งใหญ่แห่งพระจันทร์
69.พระเจตสัชการณัม คือ ต้นเหตุแห่งความนึกคิด
70.พระจักษุษัช การณัม คือ เทพแห่งดวงตา
71.พระจักรฑฤก คือ เทพแห่งอาวุธจักรอันยิ่งใหญ่
72.พระเจตสาวิคัต คือ พระผู้ไม่มีความโอนเอน
73.พระจันทัส คือ เทพแห่งความงามอันยิ่งใหญ่
74.พระธรรม คือ เจ้าแห่งคุณงามความดี
75.พระเทวานาม คือ เทพเจ้าแห่งเทวะทั้งหลาย
76.พระทักษะสยะปติ คือ เทพเจ้าแห่งพระทักษะประชาบดี
77.พระทวิชานาม อุตตะมะปติ คือ เทพผู้ถือกำเนิดสองครั้ง
78.พระทุษฏานามโมหะ กรัตฤ คือ พระผู้เป็นที่ยำเกรงต่อคนชั่วร้ายทั้งหลาย
79.พระเทวล คือ เทพแห่งฤษีเทวล
80.พระทาตฤ คือ พระผู้ประทาน
81.พระทาน คือ เทพแห่งเครื่องบูชา ทาน
82.พระทรุมุข คือ เทพเจ้าผู้มีพักตร์อันบูดเบี้ยว
83.พระเทวาน ตักวินาศัม คือ พระผู้ประหารพระเทวานตัก
84.พระทุษฏาสุรนิหันตฤ คือ พระผู้ประหารอสูรชั่วร้าย
85.พระทัมเธนสถูลตระ คือ พระผู้ไม่มีความยินดียินร้าย
86.พระทาโมทร คือ พระผู้ทรงใช้บ่วงบาศ
87.พระทัณฑหัสตะ คือ พระผู้ถือกระบองอันยิ่งใหญ่
88.พระทุธศีลปริกรชิต คือ พระผู้ไม่มีลักษณะที่ชั่วร้าย
89.พระธนิน คือ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย
90.พระธันปรัท คือ พระผู้ประทานความร่ำรวย
91.พระทุรวิษหะ คือ พระผู้ไร้ความกลัว
92.พระเทหิน คือ พระผู้ไม่มีรูปร่าง
93.พระหฤศยัม คือ เทพแห่งมโนภาพ
94.พระทัตตาเตรยะ คือ เทพแห่งฤาษีทัตตาเตรยะ
95.พระธูมรูป คือ เทพเจ้าแห่งควัน
96.พระไทตตยะสูทัน คือ พระผู้ประหารพวกไทตตยะ
97.พระทุรลัภ คือ พระผู้ที่ยากที่จะเข้าถึงพระองค์ได้
98.พระธารัก คือ พระผู้ค้ำจุน
99.พระเอกบาตร คือ พระผู้มีพระบาทข้างเดียว
100.พระเอกทัณฑิน คือ พระผู้ถือตะบองใหญ่อันหนึ่ง
101.พระคทาธร คือ เทพเจ้าผู้ถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธ
102.พระคนธรรพ์วานามการณัม คือ เทพเจ้าแห่งพวกคนธรรพ์
103.พระฆราณตมัน คือ เจ้าแห่งกลิ่นหอม
104.พระโควินทะ คือ เทพเจ้าแห่งโค
105.พระโคปาล คือ พระผู้ผู้ปกป้องโค
106.พระโคกษะ คือ พระผู้ดูแลจักรวาล
107.พระคุชยะ คือ พระผู้ประทับอยู่ในถ้ำ
108.พระเคาระ คือ พระผู้มีผิวสีขาวนวล

credit : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=038225eb43abcd8d