ยินดีต้อนรับสู่บ้านอบอุ่นของคนรัก บอย สพล ชนวีร์

รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:36:09 AM »
รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย

เครดิต : นิทานสุภาษิต สำนวนไทย

1. กระต่ายตื่นตูม 
ความหมาย  อาการที่ตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันส ารวจให้ถ่องแท้เสียก่อน
นิทานตัวอย่าง

  คืนหนึ่ งที่ หมู่ บ้ านข้ าวหอม ทุ กคนใ นหมู่บ้ านต่ างพากันหลับนอนตั้ งแต่ หั วค่ำ ยายสายตื่นขึ้นมา
กลางดึกไปเข้าห้องน้ า พลันมองไปนอกหน้าต่างเห็นควั นไฟลอยฟุ้ งไปทั่วหลังกองฟาง  ด้วยความตกใจจึงร้อง
โวยวายคิดว่ าไฟไหม้  “เจ้าข้าเอ๋ย ช่วยด้วย ไฟไหม้ ไฟไหม้ ” จนชาวบ้านแถวนั้ นได้ยินเสียงยายสายต่างตกใจ
แตกตื่ นรี บวิ่ งมาดู จะมาช่ วยกันดับไฟ เมื่ อมาถึงทุกคนจึ งเห็นว่ าควั นไฟที่ ลอยนั้ น ไอ้ ทองเด็กเลี้ยงควายใน
หมู่บ้านก่อไฟทิ้งไว้ ไล่ยุงให้ควายหลังกองฟาง ลุงมาถอนหายใจเฮื อกใหญ่แล้วพู ดว่ า “ นี่ยายสายแกทำเป็น
กระต่ ายตื่นตูมไปได้ แค่ควั นไฟ พวก ข้ าตกใจกันหมด คิ ดว่ าไฟไหม้ จริ งๆ คราวหน้ าคราวหลั งมองดู ให้ ดี ๆ
เสียก่อนนะ” ยายสายทำหน้าเศร้าแล้วพู ดว่ า “ก็ข้าตกใจนี่หว่า ทีหน้าทีหลังข้าจะดูให้ดีๆ ข้าต้องขอโทษด้วย
นะ” เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างปกติ ทุกคนจึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน 


ที่มา
 ส านวน “กระต่ายตื่นตูม” มาจากนิทานอีสปเรื่ องหนึ่งว่ า มีกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล
ขณะที่ หลั บอยู่ ลูกตาลหล่นลงมาถูกตัวจนกระต่ายสะดุ้ งตื่น จึ งคิดว่ าฟ้ าถล่ ม วิ่ งไปบอกสั ตว์ อื่ นๆ ว่ าฟ้ าถล่ ม
พวกสัตว์ อื่ นก็พากันตกใจกันใหญ่ ส านวน “กระต่ายตื่นตูม” จึงหมายถึง อาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ตรวจสอบ
ให้แน่นอนเสียก่อ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2017, 09:39:04 AM โดย นานะจัง »

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:43:48 AM »
2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ความหมาย เก็บเล็กผสมน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย จนเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ
นิทานตัวอย่าง

เช้ำวันหนึ่งในตลำด ผู้คนต่ำงพำกันมำจับจ่ำยใช้สอย  ทั้งผัก ผลไม้ เครื่องใช้ไม้สอยต่ำงๆ ฯลฯ เรียกว่ำ
เป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดใน อำเภอนี้เลยทีเดียว ป้ำบัวเช่ำรถในหมู่บ้ำนมำกับหลำยชำยเพื่อเอำข้ำวมำขำยให้กับเฮีย
ลั้งซึ่งเป็นเถ้ำแก่โรงสีที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ป้ำบัวน นำข้ำวมำขำยให้กับเฮียลั้งอยู่บ่อยๆ เพรำะแกเป็นคนดี ไม่ขูด
เลือดกับคนท ทำมาหากินด้วยกัน ชำวบ้ำนในอำเภอนี้จึงนำข้ำวมำขำยให้เถ้ำแก่ลั้งกันมำกมำย  “สวัสดีจ้ำเฮีย”
ป้ำบัวทักทำยเถ้ำแก่ลั้งด้วยสีหน้ำยิ้มแย้ม “เอ่อ หวัดดี” เถ้ำแก่ลั้งทักทำยตอบ “นี่ไอ้บุญ ไหว้เถ้ำแก่ลั้งเขำสิ”
ไอ้บุญยกมือไหว้เถ้ำแก่ “ไหว้ พระเถอะหลำน”  หลังจำกนั้นไอ้บุญก็เดินเล่นรอบๆ โรงสี  ระหว่ำงรอป้ำบัวตก
ลงซื้อขำยข้ำวกับเถ้ำแก่ลั้ง “ปีนี้ข้ำวแพงหน่อยนะอำบัว แต่อั๊วก็จะรับซื้อตำมรำคำที่เรำได้เคยซื้อกันแล้วกัน”
ป้ำบัวตอบด้วยรอยยิ้มว่ำ “ฉันต้องขอบคุณ เถ้ำแก่มำกๆ เลยนะ ที่เห็นในคนจนๆ อย่ำงฉัน  เถ้ำแก่เป็นคนดี มี
น้ำใจกับชำวบ้ำน ขยันท ทำมาหากิน ฉันเห็นเถ้ำแก่ตั้งตำยังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้ำน จนทุกวันนี้เถ้ำแก่ก็ได้เป็นเจ้ำของ
โรงสีใหญ่โต ฉันนับถือเถ้ำแก่ จริงๆ” เถ้ำแก่ลั้งตอบกลับด้วยสีหน้ำยิ้มๆ ว่ำ “ป๊ำกับม๊ำอั๊วที่เมืองจีน สอนอั๊วว่า
คนเราต้องค่อยๆ ทำโน่นทำนี่ อย่ำเลือก ที่สำคัญต้องอดทน” “ฉันอยำกให้ลูกหลำน เป็นแบบเถ้ำแก่จังเลย” 
คนงำนยกข้ำวเสร็จแล้วป้ำบัวจึงลำกลับ “ขอบคุณเถ้ำแก่นะจ๊ะ ฉันไปละ” เถ้ำแก่ลั้งยิ้มให้ป้ำบัวกับหลำนชำย
แล้วหันกลับมองดูโรงสีที่ได้มำน้ำพักน้้ำแรงของตัวเองด้วยควำมภำคภูมิใจ

ที่มา

 “เบี้ย” คือเปลือกหอยทะเลชนิดหนึ่ง คนโบรำณใช้แทนเงิน ซึ่งมีรำคำต่ำสุด คือ ๑๐๐ เบี้ย เท่ำกับ ๑
อัฐ (หนึ่งสตำงค์ครึ่ง)  “ร้ำน” หมำยถึง ที่ที่ปลูกยกพื้นขึ้นสำหรับนั่งหรือขำยของ เป็นต้น เบี้ยที่ตกอยู่ใต้ถุนร้ำน
จึงเป็นเศษเงินที่เล็กน้อยมำกจนไม่ค่ อยมีใครสนใจจะเก็บ สำนวนนี้ปรำกฎในบทร้องเล่นของเด็กไทยว่ำ 
 “รีรีข้ำวสำร สองทะนำนข้ำวเปลือก เลือกท้องใบลำน คดข้ำวใส่จำน” เก็บเบี้ยใต้ถุนร้ำน พำนเอำคนข้างหลังไว้ ”

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:45:42 AM »
3. แกว่งเท้าหาเสี้ยน
ความหมาย
 คนที่ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของผู้อื่น จนท าให้ตัวเองต้องเดือนร้อน

นิทานตัวอย่าง

 เช้าตรู่วันหนึ่ง ดอกไม้บานยามเช้าส่งกลิ่นหอมหวาน เหล่าแมลงตัวเล็กตัวน้อยต่างมาดอมดมกลิ่น
น้ าหวานของดอกไม้แสนสวยทั้ง กุหลาบ ทานตะวัน ดาวเรือง ฯลฯ ในไร่เล็กๆ ของนาง วันนี้นางตื่นแต่เช้าเพื่อ
ไปตัดดอกไม้ในไร่ พร้อมกับเด่นผู้เป็นพี่ชาย ขณะที่ก าลังตัดดอกไม้อยู่นั้นนางพูดว่า “เมื่อวันก่อนฉันผ่านบ้าน
กำนัน ฉันเห็นกำนันคุยอยู่กับเฮียซ้ง ดูมีลับลมคนในอย่างไรไม่รู้สิพี่ ” เด่นจึงพูดขึ้นว่า “ เอ็งนี่ก็เห็นอะไร ต้องมี
เรื่องเป็นเสียทุกที อาจะไม่มี อะไรก็ได้ อย่างแกว่งเท้าหาเสี้ยนเลย ” นางวางดอกไม้กองใหญ่กับพื้น “ฉันก็ไม่ได้
อยากยุ่งหรอก สายตามันเห็นเอง” เด่นจึงรีบพูดว่า “นั้นแหละเขาเรียกว่า ยุ่ง คราวที่แล้ว ที่เข้าใจก านันผิดยัง
ไม่เข็ ดใช่ไหม บอกแล้วว่าเรื่องของคนอื่นอย่าไปวุ่นวาย” นางทำหน้าหงิกนึงถึ งเรื่องวันนั้นเมื่อสองอาทิตย์
ก่อนที่เขาเห็นก านันไปดูที่นาของลุงหมู ก็คิดว่าก านันจะมากว้านซื้อนาเก็บไว้ ท าให้หลายคนเข้าใจก านันผิด
ทุกวันนี้นางยังรู้สึกผิดที่เป็นคนไปปล่อยข่ าวให้ชาวบ้านไม่ พอใจก านันอยู่เลย  เมื่อพี่ชายพูดขึ้นมานางจึงขอไม่
เข้าไปยุ่งอีกแล้วเพราะไม่อยากเดือนร้อนเหมือนเมื่อครั้งก่อน
 
ที่มา
 “เสี้ยน” ในที่นี้คือ เนื้อไม้ที่แตกเป็นเส้นเล็กๆ ปลายแหลมเหมือนหนาม เปรียบกับการเข้าไป
สอดแทรกเรื่องของคนอื่น จนกลายเป็นหาเรื่องให้ตัวเองต้องเดือนร้อน  ส านวนนี้บางที่ใช้ค าว่า “แกว่งตีนหา
เสี้ยน” ในปัจจุบันอาจใช้ค าว่า “แกว่ง”


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:47:47 AM »
 
4. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ความหมาย ลงทุนมาก แต่ได้ผลน้อย

นิทานตัวอย่าง

 เช้ าวันหนึ่งท้องฟ้ าที่หม่นหมอง บนระเบียงหน้าบ้านไม้สักอั นใหญ่โต ลุงรวยมองดูทุ่งหญ้ารวงทองผืน
ใหญ่อยู่ตรงหน้าที่ก าลังจะเก็บเกี่ยว ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ปีนี้เป็นปีแรกที่ข้าวราคาตกต่ าเป็นอย่างมาก เขา
ลงทุนกับนาผืนนี้อย่างมหาศาล ทั้งเลือกพั นธุ์ ข้าวอย่างดี ลงทุนจ้างรถไถนาแพงๆ มาลงกล้าปักด า ใช้ ปุ๋ยเกรด
เอเพื่อบำรุงต้นข้าว  เลือกสารเคมียี่ ห้อดังมาจากในเมืองเพื่ อก าจั ดแมลง  ลุ ง รวยลงทุนลงแรงไปไม่ใช่ น้อย
เพราะหวั งว่ าถ้าเก็บเกี่ ยวข้าวเมล็ดงามผื นนี้ ได้ เขาจะได้ก าไรจากการขายข้าวอย่างมหาศาล ลุ งรวยรู้ สึ กว่ า
ทั้งหมดที่ลงทุนลงแรงไปเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตน หลั งจากที่เขารู้มาว่ าบางอย่างเขาไม่จ าเป็นต้องเสียเงินไปกับ
นามากก็ได้ ชาวบ้านแถวนี้ เ ขาก็ปักกล้า ดำนากันเอง ปุ๋ ยหรื อยาฆ่าแมลงก็ท าเองจากธรรมชาติ ครั้ งนี้ เป็ น
บทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ลุงรวยต้องเสียไป คราวต่อไปเขาบอกกับตัวเองว่ า เขาจะไม่ท าเช่ นนั้นอี กแล้ว ลุงรวยถอน
หายใจเฮือกใหญ่อย่างแรงแล้วหันหลังกลับเข้าบ้าน


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:49:23 AM »
5. ข้าวยากหมากแพง
ความหมาย
 ภาวะขาดแคลนอาหาร ทุพภิกขภัย

นิทานตัวอย่าง
 แสงแดดที่ร้อนจัดกลางทุ่งนา ควายหลายตัวนอนจมอยู่ในปลักเพื่ อคลายร้อน นกกระจิบฝูงหนึ่งบิน
ร่อนบนท้องฟ้ าไปมา ใต้ต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งปลายนากิ่ งก้านกางออกเสมือนเป็นที่ ก าบังแสงแดดในยาม
บ่ายๆนี้ ให้กลับร่มเย็นขึ้นมาทันที ไอ้แดงเด็กหนุ่มเลี้ยงควายนั่งกินข้าวยามบ่ายแก่ๆ อยู่กั บพ่อที่เพิ่ งพั กจากการ
ทำนา  “เฮ้ อ ปีนี้ข้าวก็ไม่ได้ราคา ฝนก็ไม่ตก น้ าก็ไม่ค่อยมี แห้งแล้งกันไปหมด ” ผลผู้เป็นพ่ อท าหน้าเหนื่อยใจ
“แล้ วเราจะยังไงล่ ะพ่ อ” แดงพูดไปกินไป“ถ้าต้องถึงช่ วงข้าวยากหมากแพงขึ้ นมาล่ ะก็ เราก็ต้องช่ วยกัน
ประหยัดมากกว่ านี้ อาจจะต้องอดมื้อกินมื้อกันล่ะคราวนี้ ” แดงมองหน้าผลผู้เป็นพ่ อแล้วพู ดว่ า “เดี๋ยวหนู จะ
ช่วยพ่อท างาน ปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินในบ้านก็ได้นะพ่ อ” ผลลูบหัวแดงนึกภู มิใจในค าพู ดของลูก “กลัวอดตาย
หรือวะไอ้แดง ถึงไม่มีกินอย่างไร พ่อก็ไม่ปล่อยให้เอ็ งอดตายหรอก เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ ” ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว
วันนี้ฉันเลี้ยวควายเสร็จจะไปรีบขุดดินท าแปลงปลูกผักให้นะพ่ อ” ผลพู ดไปหัวเราะไป “เออเอ็ งรีบๆกิน แล้วก็
รีบไปเอาควายเขาคอก และที่ส าคัญข้าวปลานี่กินให้หมด อย่าให้เหลือ ข้าวยิ่งแพงๆอยู่ ” จากนั้นผลก็แบกจอบ
เสียมเดินไปท านาต่อ ส่วนไอ้แดงก็รีบกินข้าวจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้สักเม็ดเดียว

ที่มา
 ส านวน “ข้ าวยากหมากแพง “มาจากสมั ยก่ อน ข้ าวยาก คื อการห าข้ าวยากเ พราะปลู กไม่ ได้ ผล
ผลผลิตน้อยไม่พอต่อการบริโภค หมากแพงคื อ สมัยก่อนหมากจะไม่มีการซื้อขายจะมีการแบ่งปันกัน ใครปลูก
เก็บผลได้ก็แลกหรือแบ่งเพื่อนบ้าน ที่ว่าแพงเพราะว่าจะมีการซื้อขายเป็นของที่หายาก และอาจเกิดขึ้นในภาวะ
ที่บ้านเมืองเกิดสงคราม เกิดความวุ่นว่าย ท าให้สินค้าของกินของใช้มีราคาแพง


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:51:08 AM »
6.จับปูใส่กระด้ง
ความหมาย
 ดูแล จัดการกับคนที่ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน

นิทานตัวอย่าง

 เสียงกริ่งของโรงเรียนบ้านทุ่งดังขี้น เด็กนักเรียนต่างวิ่งออกนอกห้องเรียน บ้างก็กลับบ้าน แต่ส่วนใหญ่
จะวิ่งเล่นกับเพื่ อนๆ ก่อนจะกลับบ้านกัน ในสนามหญ้าเด็กๆ ผู้ชายเตะฟุตบอล เด็กๆ ผู้หญิงเล่นกระโดดยาง
กันอย่างสนุ กสนานในห้องเรียน ครูมะลิก าลังนั่งตรวจการบ้านเด็กอยู่ในห้อง “อ้าวครู ยังไม่กลับอีกเหรอครับ”
ลุงชายภารโรงของโรงเรียนทัก “อีกสักพักจ๊ะลุง เดี๋ยวฉันปิดห้องเองจ๊ะ ลุงจะได้กลับบ้าน” ครูมะลิยิ้ม  “ ถ้า
อย่างนั้นเดี๋ยวผมกวาดห้ องให้ก่อนก็ได้ครับ” ลุงชายเดินไปหยิบไม้กวาด “สอนที่นี่หนักหน่อยนะครู เด็กที่นี่ซน
กันเหลือเกิน วิ่งเล่นกันวุ่นวาย ยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งเสียอี กนะครู ครูเพิ่งมาใหม่คงจะเหนื่อยแย่” ลุงชายพูด
พร้อมกับเดินกวาดห้อง ครูมะลิตรวจการบ้านเล่มสุดท้ายพร้อมพูดว่า “แต่เด็กๆ ที่นี่ซึ่งจะซนไปหน่อย แต่พวก
เขาก็น่ารักกันนะจ๊ะ ฉันรักที่ จะเป็นครู อยากให้เด็กๆ เป็นคนดี เรื่องแค่นี้สบายมากจ๊ะลุง” ลุงชายยิ้มอย่าง
ภูมิใจ “ครูมะลินี่เป็นแม่พิ มพ์ ของชาติจริงๆ เลยนะ เด็กในโรงเรียนจะได้เป็นเด็กที่ดีกันทุกคน” จากนั้นครูมะลิ
กับลุงชายก็ช่วยกันปิดห้องเรียนและเดินกลับบ้านพร้อมกัน
 
ที่มา
 ส านวน “จับปูใส่กระด้ง” มาจากปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีขา ๕ คู่ ถ้าจับปูมาใส่กระด้งไว้ มันจะ
ไต่ยั้วเยี้ย ไม่หยุดนิ่ง ส านวนนี้จึงเปรียบปูที่อยู่ในกระด้งกับคนที่ซุกซน ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งจะ
ใช้ค านี้กับเด็กๆ เสียส่วนใหญ่ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:54:26 AM »
7. ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
ความหมาย
 ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ ให้รอบคอบ ไม่รีบร้อน จึงจะสำเร็จด้วยดี

นิทานตัวอย่าง

 หมู่บ้ำนเทียนหอม เป็นหมู่บ้ำนที่มีชื่ อเสียงในเรื่ องกำรแกะสลักเทียนที่โด่งดังไปทั่วประเทศ อี กไม่กี่
เดือนจะใกล้ถึงวันออกพรรษำ ทำงจังหวั ดได้จัดงำนประเพณีงำนออกพรรษำและมีกำรประกวดเทียนพรรษำที่
มีควำมสวยงำมด้วย ลุงโย่งผู้ชำนำญในกำรแกะเทียนประจำหมู่บ้ำน กำลังง่วน อยู่กับกำรแกะเทียนกับลูกน้อง
อีกสองสำมคน ไอ้เปี๊ยกลูกน้องคนหนึ่งพู ดขึ้นว่า “ลุง ฉันว่าเราคงต้องรีบกันหน่อยกันไหมอ่ ะลุง อี กไม่กี่เดือนก็
จะใกล้ถึงวันประกวดต้นเทียน” ลูกน้องอี กคนจึงพู ดว่า “ฉันก็ว่าอย่ำงนั้นนะลุง ฉันได้ยินมาว่าหมู่บ้ำนดอกโสน
กำลังเร่งรีบแกะเทียนใกล้เสร็จเต็มที ” ลุงโย่งลุกขึ้นจำกกำรนั่งแกะเทียนแล้วเดินไปเอำขันกินน้ำ “ข้ำไม่สนใจ
หรอก พวกเอ็ งไม่เคยได้ยิน ช้ำๆได้พร้ำสองเล่มงำมหรือไง ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปหรอก อย่ำงไรก็เสร็จทันวั น
งำนอยู่แล้ว พวกเอ็ งมันคนหนุ่มใจร้อน” ไอ้ เปี๊ยกมองหน้ำลุงโย่ง “ ลุงว่าอย่ำงไร ฉันก็ว่าตำมนั้นแล้วกัน”
จำกนั้นลุงโย่งจึงก้มหน้ำค่อยๆ แกะเทียนต่อไป และคิดอยู่ในใจว่่าปีนี้ต้นเทียนของหมู่บ้ำนเทียนหอมก็ต้องได้
รำงวัลชนะเลิศอีกเช่นเคย 

ที่มา
 สำนวน “ช้ำๆ ได้พร้ำสองเล่มงำม” มำจำก “พร้ำ” คือ มีดใหญ่โบรำณใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฟัน ใน
กำรตีมีดแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลำนำน โดยค่อยๆ ตีเหล็กที่ร้อน ทีละน้อยจนกว่ำ จะได้ใบมีดที่บำงและคม
สำนวนนี้บำงทีใช้ว่ำ “ช้ำๆ ได้พร้ำเล่มงำม”
สำนวนนี้มีในนิทำนพื้นบ้ำนว่า

 “ว่ำช้ำช้ำจะได้พร้ำสองเล่มงำม  หรือเนื้อควำมขวำงไว้ให้นำงแขวน
 มิใช่ไม้ปักเลนเอนคลอนแคลน  เห็นผัวเปรี้ยงก็จะแปร้นพิไรพลอย”
     (ขุนช้ำงขุนแผน ตอน นำงลำวทองทะเลำะกับนำงวันทอง)


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 09:58:24 AM »
8. ทุบหม้อข้าวตัวเอง
ความหมาย
 ทาลายช่องทำงกำรทำมาหากินของตัวเอง

นิทานตัวอย่าง

 สวนของตำยิ้มแย้มปลูกพืชผักสวนครัวมำกมำย เช่น มะนำว ขิง ข่ำ ตะไคร้ ใบโหระพำ ฯลฯ ทุกๆ เช้า
ตายิ้มแย้มจะตื่นตั้งแต่ไก่โห่ออกมำเก็บผักเหล่ำนี้เลือกเอำที่ดีๆ ไปขำย คนซื้อจึงพู ดกันปำ กต่อปำกว่า ผักของ
ตำยิ้มแย้มทั้งสดและใหม่ทุกวั น และที่สำคัญไม่ใช้ สำรเคมีใดๆ เลย ผักของตำยิ้มแย้มจึงขำยหมดทุกวั น  ส่วน
ร้ำนขำยผักของยำยก กำไลก็มีผักสดใหม่ทุกวันเช่นกัน แต่ผักของยำยก กำไลนั้นใช้ สำรเคมีจึงทำให้ผักของยำยกำไล
นั้นงำม ไม่มีแมลงกัดกิน แต่ยำยก กำไลมักจะบอก ลูกค้ำว่่าผักที่ร้ำนใช้ ปุ๋ยธรรมชำติไม่เคยใช้ สำรเคมีเลย จนวั น
หนึ่งลูกค้ำที่ซื้อผักจำกร้ำนยำยกำไลมำต่อว่ำ “ผักของร้ำนยำย มีสำรพิ ษ ลูกสำวฉันต้องเข้ำโรงพยำบำลเลยนะ
หมอบอกว่ำในร่ำงกำยมำสำรเคมีมำกเกินไป” จนเรื่องนี้เข้ำหูชำวบ้ำนจึงพู ดกันปำกต่อปำก ทำให้ไม่มีใครกล้ำ
ซื้อผักจำกร้ำนยำยก กำไลอี กต่อไป ตำยิ้มแย้มจึงพู ดกับเมียว่า “ยำยกำไล แกโกหกลูกค้ำ ทำแบบนี้เท่ำกับทุบ
หม้อข้ำวตัวเองแท้ๆ แล้วครำวนี้จะไปทำมาหากินอะไร”
 
ที่มา
 สำนวน “ทุบหม้อข้ำวตัวเอง” หม้อข้ำวในที่นี้ คือ หม้อข้ำวสมัยก่อนซึ่งเป็นหม้อดินที่แตกง่าย ใช้เป็น
เครื่องมือทำมาหากิน “ทุบหม้อข้ำว” ของตนเอง เพรำะเมื่อหม้อข้ำวแตกเสียแล้วก็อดกินข้ำว 


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 10:00:18 AM »
9. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ำ
ความหมาย
 สิ่งทั้งหลายย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกัน

นิทานตัวอย่าง

  บ้านของป้าทองใบเลี้ยงไก่หลายตัว ทุกๆเช้าป้าทองจะเก็บไข่ไปขายในตลาด เก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไว้
กิน และบ่อยครั้งที่ป้าทองใบจะเก็บไปให้ป้าพิกุลซึ่งอยู่บ้านติดกัน “ฉันเอาไข่มาให้แกน่ะ” ป้าทองใบยื่นตะกร้า
ไข่ไก่ให้ป้าพิกุลป้าพิ กุลพูดขึ้นว่า “ฉันเกรงใจจริงๆ แกอุตส่าห์มีน้้าใจเอาไข่มาให้ตั้งหลายที” ป้าทองใบจึงพูดว่า
“เรื่องเล็กน้อย แบ่งกันกินกันใช้ น้้าพึ่งเรือเสือพึ่ งป่า อยู่บ้านใกล้กันก็ แบ่งๆ กันสิ” ป้าพิกุลลุกขึ้นไปเอาปลาใน
ตุ่มที่จับได้ในนาเอามาให้ป้าพิ กุลหลายตัวอยู่ “แกให้ไข่ฉันมา ฉันก็ให้ปลากลับไปกินบ้าง” ทั้งสองต่างขอบอก
ขอบใจซึ่งกันและกัน และอิ่ มใจที่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ป้าทองลากลับบ้านพร้อมทั้งบอกกับป้าพิกุลว่า
ปลาที่ให้มานั้นจะเอาไปท้าแกงส้ม แล้วจะตักมาให้กิน ส่วนป้าพิกุลก็จะท้าบัวลอยไข่หวานไว้ให้เช่นเดียวกัน

 
ที่มา

 ค้าพังเพย “น้้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า” มาจากน้้าในแม่น้้าล้าคลอง เมื่อมีเรือขึ้นล่องดินที่ท้องน้้าจะไม่
ตกตะกอน ท้าให้ไม่ตื้นเขิน ในท้านองเดียวกัน เสือในป่าก็อยู่ได้เพราะมีป่าเป็นที่ก้าบังและเป็นแหล่งอาหาร
ส้านวนนี้มีความต่ออีกว่า “น้้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ข้าพึ่งเจ้า บ่ าวพึ่งนาย”
ส้านวนมีในบทสุภาษิตเก่าว่า

  “ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า              น้้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
                 เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ                           รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ”
       (อิศรญาณภาษิต)


ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 10:07:46 AM »
10. ปิดทองหลังพระ
ความหมาย
 ทำความดีแต่ไม่ได้รับกำรยกย่อง

นิทานตัวอย่าง

 หยดน  น้ำเล็กๆ เกาไปตามใบไม้ใบหญ้ำหลังสำยฝนตกลงมาอย่างชุ่มช่ำ หลวงพ่อกำลังกวำดใบไม้ร่วงหล่น
ที่ลำนวัดกับจุก เด็กวั นที อยู่กับหลวงตำมำตั งแต่ยังเด็กจนตอนนี จุกอำยูได้ ๑๕ ปี แล้ว จุก เป็นเด็กวั ดที หลวง
ตำสนิทมำกที สุด เพรำะเขำจะช่ วยหลวงตำทำทุกอย่างตั้งแต่  ทำความสะอำดกุฏิ  ศาลาวั ด ห้องน้ำ โรงครัว และ
อะไรอี กมากมายที จุกพอจะช่ วยได้  ทุกครั งที ญำติโยมมำมักจะชื นชมกับหลวงตาว่า วั ดที่นี่ สะอำดสะอ้ าน ทุก
อย่ำงดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้คนที มำมักจะกล่ำวชื นชมหลวงตำและพระในวัดกันอย่างากมาย ซึ่งจุกเอง
ก็เคยได้ยินหลายครั้งจนตัวเขาเองยังแอบภูมิใจเล็กๆ ที ชาวบ้านแถวนี มักจะมำทำบุญที วั ดนี กันเป็นประจำ วั น
หนึ่ขณะที จุุกก กำลังกวาดถูกุฏิ อยู่นั นหวงตำจึงพู ดขึ้ นว่า “คนเรำทำควำมดี แล้วไม่มีใครรู้ ก็เหมือนกับกำรปิด
ทองหลังพระ” จุกท ทำหน้ำงงๆ แล้วถำมหลวงตำว่า “หลวงตำหมำยควำมว่าอย่างไรครับ” หลวงยิ ม “ข้ำก็
หมายถึงเอ็งนั นแหละ ทำความดี แต่ไม่ มีใครรู้ ใครสนใจ แต่นั นก็ไม่สำคัญหรอก เพราะกำรที เราทำดี ผลดีก็จะ
ตกอยู่ที ตัวเรำ” จุกพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจ และคิดว่าการที เขาทำทุกอย่ำงแบบนี  ไม่ได้ต้องกำรจะให้ใครเห็น
เพียงแต่เขำต้องช่วยตอบแทนบุญคุณของหลวงตำที เลี ยงดูให้มีที อยู่อำศัย สั งสอนให้เขำเป็นคนดีจนทุกวันนี้ 


ที่มา
        สำนวน “ปิดทองหลังพระ”มำจำกกำรปิดทองคำเปลวที พระพุ ทธรูป ซึ่งคนส่ วนมำกจะปิดทองที องค์
พระด้านหน้ำ ซึ่งคนมองเห็นกันทั ว ส่วนด้ำนหลังคนมองไม่เห็นจึงไม่นิยมปิดกัน

ออฟไลน์ นานะจัง

 • *
 • 6921
 • -3
 • เพศ: หญิง
 • นิศาอรพินท์
  • อีเมล์
Re: รวมนิทานสุภาษิต สำนวนไทย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 10:08:25 AM »
นิทานสุภาษิต
"ไปใหนมา สามวาสองศอก"
   
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีอ้ายทิดหลอดร้อยห้าสิบ อาชีพ เลี้ยงเป็ด ทำนาอยู่ปลายทุ่ง ริมคลองลำปลาทิว ตื่นเช้าก่อนไก่ขันทุกวันมานั่งสีฟันที่ปลายท่า หยอกเย้ากะเป็ด เป็นที่เพลิดเพลินอุรา เหลือบแลสายตาไปตรงหน้าคิดว่าวันนี้จะทำอะไร  ลิ่วลิ่ว เรือโยนมาอ้ายทิดฮา โยงโย่ จ้ำเรือมาโชว์บอก  เฮ้ย!อ้ายทิด นี่เรือใหม่ ไอ้ทิดหลอด เอ็งอิจฉาข้าทำไม อ้ายทิดหลอดมองไป อ่าน นั้นเรือใหม่จริงนี่หว่า นึกอิจฉา  คิดในใจว่าจะทำ  ผ้าขาวม้าคาดพุงลุยทุ่งไปตลาด คิดวาดการใหญ่อ้ายทิดหลอด ซื้อข้าวของขนกับบ้านทันใด วาดผังสร้างโครงเรือใหม่ ผ่านไปสองวันพึ่งจะชันยา 
พอชันยาเสร็จ ทาแชล็คได้ที่ตากแดดไว้อีกสี่วัน  โหยดีใจเลย เรือใหม่ข้า สุดยอด แถวนี้ไม่มีใครเกิน นั่งคลำเรือเพลิน ลืมเป็ด เอาเป็ดลงเรือออก พายโชว์ ในใจภูมิใจสมองไม่คิดอะไร คิดแต่เรื่องเรือ โหยสุดยอดเรือข้า  กว้างยาว สามวาสองศอก อยากจะบอกให้ทั่วลำปลาทิว
           
                     ผ่านไป สองคุ้ง พ้นทุ่งเจอทิดแหลม ชะโงกหน้าตะโกนตะแบง...............  เฮ๊ย! กินข้าวยังอ้ายทิด.
                                                                                    ................ อ๋อ ข้าเพิ่งต่อเสร็จเมื่อกี๊

                                                                                                   .................ข้างหลังนั้นเป็ดเร๊อะ
                                                                                    .................อ๋อ  ใม้พายข้า ก็อันใหม่เว๊ย

พายเรือต่อไปคิดกรุ้มกริ่มในใจ  ทำไมมีแต่คนถามเรื่องเรือ
             พายต่อ อีกสามคุ้ง เจอทิดรุ้งอยู่ริมท่าลงข่ายแกะปลาเงยหน้าร้อง       ...................อ้าวว ทิดหลอด ไปใหนมา
                                                                                     
                                                                                     .............อ๋อ   สามวาสองศอก ลุง!
ไปใหนมา สามวาสองศอก หมายถึง ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง